Om Mälaren

Vatten är en av människans allra viktigaste resurser. Utöver att vi behöver resursen som dricksvatten är vatten också en förutsättning för alla ekosystem och för all vår tillverkning och produktion. En god vattenkvalitet är därför viktig för att möjligheter för tillväxt och utveckling inte ska begränsas, men också för att fiskar och andra vattenlevande organismer inte ska påverkas negativt och för att dricksvattnet ska hålla god kvalitet.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och den mest nyttjade. Den ligger i Norra Östersjöns vattendistrikt som är ett av Sveriges 5 vattendistrikt. Distriktet är det tätast befolkade och har en snabb befolkningstillväxt.

Drygt 2 miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren som även är farled för tung båttrafik och mottagare av avloppsvatten från 1,1 miljoner människor.

Mälarens område är upptaget som ett riksintresse i miljöbalken. Det är för att bevara de höga natur- och kulturvärdena och för att turismens och friluftslivets intressen ska betraktas som särskilt viktiga.

I Mälaren bedrivs sportfiske och det finns även ett 60-tal aktiva yrkesfiskare. Många sjöar i sjöns tillrinningsområde är reglerade för kraftproduktion (Se kapitel om 3.4.6 Fysisk påverkan).  Mälaren har själv reglerats i etapper. Genom det har risken för saltvatteninträngning minskats och vattenståndsvariationerna utjämnats. (Se kapitel om 3.4.6.1 Regleringen av Mälaren) Mälaren är även en viktig transportled. Mälarleden sträcker sig från Södertälje kanal till hamnarna vid Västerås och Köping och här går majoriteten av trafiken. Årligen passerar ca 4500 fartyg här med fyra miljoner ton frakt. (Se kapitel om 3.4.4 Sjöfart) Merparten av frakten är ingående gods som olja och kemikalier. (Se kapitel om 3.4.3 Yrkesfisket)